Santa Server: 다운로드

다운로드

 다운로드반드시 구글 사이트 로그인하세요. 
 원활한 진행을 위해서 백신 및 윈도우 디펜더를 종료하세요.
산타서버 전용 클라이언트를 받아주세요.


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 클라이언트 다운로드 1 / 2 / 3 / 4 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
10월 30일 최신 클라이언트 등록 완료 
                                                                                                                                       1 / 2 다운로드가 지연될시 3 / 4 으로 다운 받아주세요.